til startsiden for Mobilslakt AS

Storfe Sau Geit Gris

 
 
Hjem Mobilslakt i media Om mobile slakterier Våre tjenester Kontakt

Om mobile slakterier

Våre mål

  • Etisk matproduksjon for dyr og mennesker - trygg mat
  • Optimal dyrevelferd gir bedre kjøttkvalitet

Målet er å utvikle en god mobil slakteprosess i småskalavirksomhet, i samsvar med trygg og kortreist mat, økt verdiskaping, kunnskapsoverføring og beredskap, der bygdene er i sentrum for nettverksbygging.

Prosjektet skal ha nasjonal overføringsverdi i forhold til regelverksutviklingen.
Flere dyr avlives på gården - optimal dyrevelferd og kjøttkvalitet.

Vi skal tallfeste dyrets egenverdi - etisk kvalitet, merverdi for bonden og vise i praksis økt respekt for dyrene, som fastslått i St.meld. nr 12 - dyrevernmeldingen.

God dyrevelferd må lønne seg. Bonden steller dyrene 24 timer i døgnet hele dyrets levetid. Da er det også rimelig at han får mer igjen. Dagens prisdifferanse fra prisen bonden får og det ett kilo kjøtt koster forbruker er ca. 60-70 kroner. Bonden ønsker handlingsrom og råderett over egen verdikjede.

  • Bonden kan ta ut verdiskapingen fra egne dyr og ha kontroll med hele sin produksjon fra fødsel til død og fra bås til bord.
  • Bonden kan kvalitetssikre hele verdikjeden - tilfredsstiller krav om opphavsdokumentasjon og sporbarhet = verdikjedeinformasjon
  • Egenkontroll blir sterkt fokusert - totalkvalitet som tilfredsstiller kundens forventninger.
  • Forbrukerne får større mangfold.
  • Miljøet spares for lange tunge transporter - mindre dekk og diesel.

Vår formålsparagraf

Mobilslakt AS vil drive leieslakting og kjøp og salg av levende dyr og fisk.
Avliving skal skje på gården/anlegget, i individenes eget miljø, iht. selskapets krav om optimal dyrevelferd og etisk kvalitet, som gir oss alle de beste råvarer for trygg, kortreist mat av bedre kvalitet, sammenlignet med transporterte individer.

Forvaltningen

Avgiftsordningene må ikke ta livet av de gode initiativene og verdiskapingen. Dette er en del av regelverksutviklingen.
Kjøttkontrollavgiften har vi vært med å påvirke til kr. 1,- per kg, uansett hvor du slakter og størrelsen på slakteriet. Dette fremkommer i nytt regelverk vedtatt 2006.

 
 
www.mobilslakt.no © Mobilslakt AS
Design: Spindelvev web-design